Archiv pro rubriku: Představujeme Storyline

Storyline a nadaní žáci

Na konferenci v Ljubljaně vystoupila Maggie Byrkit z Portlandu v USA. Pracuje jako učitelka na základní škole, která vzdělává nadané žáky. Jak Maggie zdůraznila, nejedná se o žáky s lepšími studijními výsledky ve všech oblastech, ale o žáky s nevyrovnaným vývojem a dalšími potížemi, které se ve školním prostředí bohatém na nabídku snaží rozvíjet. Ve sdílené prezentaci ukazuje, jak ve své třídě pracuje s metodou Storyline.

Storyline and the Gifted Learner

Zajímavý teoretický článek o vzdělávání nadaných žáků zde.

Další teoretický článek o poruše zpracování smyslových vjemů zde.

materiály o této poruše v češtině naleznete zde.

Storyline na skotských základních školách

V březnu 2018 jsem se vypravila do Skotska navštívit základní školy používající metodu Storyline. Jednotlivé školy se mezi sebou hodně lišily. Ani v jednom případě se nejednalo o školy, které by měly v používání Storyline přístupu dlouhou tradici.

V jedné ze škol začala svou ředitelskou kariéru dlouholetá učitelka metody Storyline a rozhodla se, že každý školní rok vždy prostřední ze 3 „semestrů“ budou vyučovat metodou Storyline. Právě v tomto období školního roku jsem ve škole strávila dva dny. Viděla jsem množství projektů. Někde spolupracovali dvě učitelky a ve svých třídách se věnovaly stejnému tématu. Jinde pracovala učitelka s příběhem knížky a přizpůsobila ho aktuálnímu dění ve Skotsku, protože děti právě asi poprvé v životě zažily sněhovou kalamitu, a to byl důvod, proč se děj knížky stočil k tomuto tématu. Děti vyráběly přístřešky pro zvířata, ta se jinak celý rok pásla na skotských lučinách. V další třídě se učitelka věnovala globálnímu tématu farmaření a jeho dopadu na krajinu. Žáci si ve třídě pěstovali sadbu na jaro. V hodině, kterou jsem viděla, se věnovali improvizaci. Jeden jako reportér měl kontaktovat farmáře a natočit s ním reportáž o jeho práci. Jaké otázky mám položit, abych získal správné odpovědi? V další třídě se věnovali tématu 2. světové války – přídělovému systému. Žáci měli vytvořit recept do kuchařky své rodiny, ve kterém by byly využity suroviny, které lidé za 2. světové války mohli získat.

Ve všech třídách bylo vždy přes 20 žáků, učitel byl na práci většinou sám. Kvalita prostředí ve třídách byla srovnatelná s našimi podmínkami.

Témata byla rozdílná, stejně jako kvalita práce s metodou Storyline. Od způsobu Já učitel pro vás, děti, udělám chvilku cirkus a bude vás to bavit, až po upozaděného průvodce, který měl nachystánu hodinu tak, aby nejaktivnější byli žáci a při své práci využívali svých kompetencí pro získání nových znalostí a dovedností.

Jsem vděčná všem dětem, které mě po svých školách hrdě provázely, všem učitelům, kteří mě nechali sledovat jejich práci, všem ředitelkám, které mi věnovaly svůj čas a v neposlední řadě Sallie Harkness, která mi poskytla útočiště ve svém domě a celý pobyt pro mě naplánovala, takže jsem se setkala i se Stevem Bellem, Carol Omand a mnoha dalšími. Thank you!

Cílem mé cesty bylo vidět o metodě Storyline co nejvíce a ujistit se, zda v České republice při její aplikaci jdeme správným směrem. Mám radost, že tomu tak je 🙂

Otevřená třída EDUpointu

6. února 2018 se od 17 do 19 hodin konala naše prezentace výuky angličtiny metodou Storyline pod názvem At the bus stop. Akce se konala v nádherné budově Skautského institutu na Staroměstském náměstí v Praze v rámci pravidelné Otevřené třídy EDUpointu (první úterý v měsíci). Po krátkém představení metody Storyline v češtině všichni účastníci přeladili na angličtinu. Díky tomu jsme mohli na vlastní kůži zažít výuku cizího jazyka metodou Storyline. Děkujeme všem účastníkům za jejich odvahu, tvořivost a zájem o jiný styl výuky a těšíme se někdy opět na viděnou.

Letní škola metodou Storyline 2018

Srdečně vás zveme na 1. Letní školu metodou Storyline v České republice. Uskuteční se 13. – 17. 8. 2018 v Pardubicích pod vedením zkušených lektorek metody Storyline z Německa Gisely Ehlers a Hannelore Tait. Komunikačním jazykem bude angličtina. Jednoduché téma Bom from Bommyland vám poskytne představu, jak s metodou pracovat. Díky letní škole zažijete mnoho jednoduchých a v jakékoli hodině použitelných didaktických her zaměřených na komunikaci. Budeme diskutovat o inkluzivním přístupu ve výuce jazyka. V bezpečném prostředí budeme komunikovat anglicky.

Hlásit se můžete zde

bom_binderA

Noví sousedé – seznámení s metodou Storyline

V rámci projektu „Cestou vzájemného porozumění na území ORP Litomyšl“ byla u kulatého stolu představena metoda Storyline – vyučovací metoda, která pracuje nejen s vědomostmi, ale i s vnitřní motivací žáků a jejich postoji. Seminář se konal 15. 11. od 13 do 19 hodin v Zasedací místnosti MÚ Litomyšl. Děkujeme všem za aktivní účast 🙂

Byl vybrán námět Noví sousedé. Účastníci si ve skupinách postavili své domy, vyrobili si své postavy a připravili spoustu prezentací své společné skupinové práce, nejvíce jsme se věnovali dramatickým etudám, které je možné využít kdykoli ve výuce. Účastníci si odvezli materiály využitelné při metodě Storyline, ale i v běžné výuce. Na závěr setkání byly promítnuty prezentace, jak s metodou Storyline pracují ve světě a nabídnuty další materiály. Pro všechny je přístupná facebooková stránka a skupina Storyline.cz.
Děkuji všem účastnicím za zpětnou vazbu po semináři. Vybírám pár odpovědí na otázku jaký  konkrétní přínos akce pro účastníky měla.
„Možnost prožitku, konkrétní vyzkoušení.“
„Podpora myšlenky kloubení a učení životem. Storyline – pro mě nová přehledná metoda.“
„Náměty této vzdělávací akce mohou být zařazeny a využity v projektovém vyučování, náměty lze také různě obměňovat a tím opakovaně využívat během celého roku. Velice přínosný seminář.“
„Procvičení angličtiny praktickou formou :-)“
„Posílení prožitku. Zapojení všech smyslů.“
„Výborné náměty pro uplatnění ve výuce.“
„Lektorka velmi příjemná, snaživá předat zkušenosti. Využitelné více pro učitele ZŠ. V MŠ něco lze využít u předškolních dětí. Seznámení s elektronickou tužkou, zajímavá zkušenost do menšího kolektivu.“
„Dalo mi to nový pohled, jak lze děti učit hrou, aniž by měly pocit, že něco musí. Velká zásoba aktivit, které je možné napasovat i do běžné výuky a jak ji ozvláštnit.“
„Tato akce je velmi přínosná pro každého učitele a to tím, že může zpestřit a uvolnit běžnou výuku. Během školení jsme dostali spoustu nápadů, které určitě využijeme.“
„Pro tuto metodu je potřeba k dispozici spoustu času. V běžném školním prostředí s mnoha dětmi by byla využitelná jen částečně. Na druhou stranu je to úžasný nápad. Skvělé pro multipředmětovou výuku, pro prosazení dítěte, rozvoj jeho předností (komunikace, fantazie…)“
„Seznámení s metodou Storyline. Využitelné napříč předměty. Líbí se mi „krabičky“ – děti volí aktivitu. Využiji „drobné aktivity“.“
„Pomoc při rozvíjení fantazie žáka, při zapamatování si látky a děje. (např. když čte část textu) manuální procvičování (stříhání, držení tužky) seznámení žáka s běžným životem“
„Využití v předmětu Svět práce – opakování „trochu jinak“.“
„Využití některých představovaných metod ve výuce. Konkrétně – zapojení praktických činností do výuky v anglickém jazyce, propojení výuky jazyka s jinými předměty.“
„Seznámení s novými aktivitami, které se dají využít při vyučování. Získání materiálu – nakopírované aktivity“
„Využití metody v MŠ bude příjemným obohacením výukových metod. Lze aplikovat jednodušší formou a v menším kolektivu dětí.“
„Možnost vyzkoušet v praxi nové (moderní) vyučovací metody.“

Seminář Metoda Storyline – Noví sousedé v Litomyšli

Dne 15. 11. 2017 od 13 hodin se v Zasedací místnosti MÚ Litomyšl v rámci kulatého stolu v projektu CVP (Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl) uskuteční přednáška Mgr. Olgy Tenkové Metoda Storyline – Noví sousedé /New neighbors/.

Přednáška zážitkově seznámí učitele i další zájemce s metodou Storyline, kterou lze s úspěchem využít ve třídách, kde mají žáci různé schopnosti a předpoklady ke vzdělávání. Každý žák díky této metodě dosahuje svého osobního maxima, žáci poznávají sami sebe, učivo jako celek, hledají a obhajují své názory a postoje. Metoda je vhodná na jakémkoli stupni škol k integraci předmětů či k výuce cizího jazyka i kroužku. Více na storyline.cz

Přihlašovat se mohou učitelé, asistenti, rodiče a další zájemci na olga.tenkova@narovine.cz nebo zde:
http://www.litomysl.cz/?id_str=1320002446233

 

Co je a není Storyline

Pro všechny sdílím horkou novinku vytvořenou podle zápisků ze setkání Golden Circle se zakladateli metody Storyline v Halle v září 2016 s použitím fotek z mého storylinování. Každý tvoříme nějaké ty projekty a umíme skloubit předměty do smysluplných celků. Co jsou znaky takového projektu vytvořeného metodou Storyline? Co je a není Storyline Více se můžete dozvědět na semináři Začněme letos se Storyline!