Archiv pro rubriku: Představujeme Storyline

Noví sousedé – seznámení s metodou Storyline

V rámci projektu „Cestou vzájemného porozumění na území ORP Litomyšl“ byla u kulatého stolu představena metoda Storyline – vyučovací metoda, která pracuje nejen s vědomostmi, ale i s vnitřní motivací žáků a jejich postoji. Seminář se konal 15. 11. od 13 do 19 hodin v Zasedací místnosti MÚ Litomyšl. Děkujeme všem za aktivní účast 🙂

Byl vybrán námět Noví sousedé. Účastníci si ve skupinách postavili své domy, vyrobili si své postavy a připravili spoustu prezentací své společné skupinové práce, nejvíce jsme se věnovali dramatickým etudám, které je možné využít kdykoli ve výuce. Účastníci si odvezli materiály využitelné při metodě Storyline, ale i v běžné výuce. Na závěr setkání byly promítnuty prezentace, jak s metodou Storyline pracují ve světě a nabídnuty další materiály. Pro všechny je přístupná facebooková stránka a skupina Storyline.cz.
Děkuji všem účastnicím za zpětnou vazbu po semináři. Vybírám pár odpovědí na otázku jaký  konkrétní přínos akce pro účastníky měla.
„Možnost prožitku, konkrétní vyzkoušení.“
„Podpora myšlenky kloubení a učení životem. Storyline – pro mě nová přehledná metoda.“
„Náměty této vzdělávací akce mohou být zařazeny a využity v projektovém vyučování, náměty lze také různě obměňovat a tím opakovaně využívat během celého roku. Velice přínosný seminář.“
„Procvičení angličtiny praktickou formou :-)“
„Posílení prožitku. Zapojení všech smyslů.“
„Výborné náměty pro uplatnění ve výuce.“
„Lektorka velmi příjemná, snaživá předat zkušenosti. Využitelné více pro učitele ZŠ. V MŠ něco lze využít u předškolních dětí. Seznámení s elektronickou tužkou, zajímavá zkušenost do menšího kolektivu.“
„Dalo mi to nový pohled, jak lze děti učit hrou, aniž by měly pocit, že něco musí. Velká zásoba aktivit, které je možné napasovat i do běžné výuky a jak ji ozvláštnit.“
„Tato akce je velmi přínosná pro každého učitele a to tím, že může zpestřit a uvolnit běžnou výuku. Během školení jsme dostali spoustu nápadů, které určitě využijeme.“
„Pro tuto metodu je potřeba k dispozici spoustu času. V běžném školním prostředí s mnoha dětmi by byla využitelná jen částečně. Na druhou stranu je to úžasný nápad. Skvělé pro multipředmětovou výuku, pro prosazení dítěte, rozvoj jeho předností (komunikace, fantazie…)“
„Seznámení s metodou Storyline. Využitelné napříč předměty. Líbí se mi „krabičky“ – děti volí aktivitu. Využiji „drobné aktivity“.“
„Pomoc při rozvíjení fantazie žáka, při zapamatování si látky a děje. (např. když čte část textu) manuální procvičování (stříhání, držení tužky) seznámení žáka s běžným životem“
„Využití v předmětu Svět práce – opakování „trochu jinak“.“
„Využití některých představovaných metod ve výuce. Konkrétně – zapojení praktických činností do výuky v anglickém jazyce, propojení výuky jazyka s jinými předměty.“
„Seznámení s novými aktivitami, které se dají využít při vyučování. Získání materiálu – nakopírované aktivity“
„Využití metody v MŠ bude příjemným obohacením výukových metod. Lze aplikovat jednodušší formou a v menším kolektivu dětí.“
„Možnost vyzkoušet v praxi nové (moderní) vyučovací metody.“

Seminář Metoda Storyline – Noví sousedé v Litomyšli

Dne 15. 11. 2017 od 13 hodin se v Zasedací místnosti MÚ Litomyšl v rámci kulatého stolu v projektu CVP (Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl) uskuteční přednáška Mgr. Olgy Tenkové Metoda Storyline – Noví sousedé /New neighbors/.

Přednáška zážitkově seznámí učitele i další zájemce s metodou Storyline, kterou lze s úspěchem využít ve třídách, kde mají žáci různé schopnosti a předpoklady ke vzdělávání. Každý žák díky této metodě dosahuje svého osobního maxima, žáci poznávají sami sebe, učivo jako celek, hledají a obhajují své názory a postoje. Metoda je vhodná na jakémkoli stupni škol k integraci předmětů či k výuce cizího jazyka i kroužku. Více na storyline.cz

Přihlašovat se mohou učitelé, asistenti, rodiče a další zájemci na olga.tenkova@narovine.cz nebo zde:
http://www.litomysl.cz/?id_str=1320002446233

 

Co je a není Storyline

Pro všechny sdílím horkou novinku vytvořenou podle zápisků ze setkání Golden Circle se zakladateli metody Storyline v Halle v září 2016 s použitím fotek z mého storylinování. Každý tvoříme nějaké ty projekty a umíme skloubit předměty do smysluplných celků. Co jsou znaky takového projektu vytvořeného metodou Storyline? Co je a není Storyline Více se můžete dozvědět na semináři Začněme letos se Storyline!

Začněme letos se Storyline!

Letošní léto jsme měli hostit opět naše lektorky na Letní škole s metodou Storyline. Bohužel se nepodařilo, aby akreditační komise včas přidělila číslo našemu vzdělávacímu programu, a tak jsme se s mnohými z vás nesetkali. Gisela Ehlers i Hannelore Tait ihned nabídly své zkušenosti k uspořádání podzimního jednodenního kurzu. Už ho plánujeme.

Cítím, že je třeba povzbudit na začátku roku všechny váhající vyzkoušet si metodu Storyline. Jinak než skokem do vody to nejde. Dokud si metodu nevyzkoušíte, nedokážete si ji představit. A i po 3 letech zkoušení neustále objevuji, kolik má ještě v mém podání nedostatků. Nejvíc mě trápí jak propojit metodu s opravdovými zájmy a potřebami dětí. Budu to letos zkoušet znovu najít a uchopit 🙂

Pro tým naší školy pořádáme v pátek 25. 8. 2017 od 10 do 16 hodin kurz Začněme letos se Storyline! Na kurz jste zváni vy všichni, kteří se o Storyline zajímáte, ale obáváte se, jak začít. Vezměte si s sebou svoje tématické plány na příští školní rok a pojďme společně vytvořit podle dané struktury metody Storyline kratší či delší projekty na příští školní rok. Zůstaňme v kontaktu a podporujme se! Vydejme se na cestu, stojí za to 🙂

Obhajoba závěrečné práce

31. 3. 2017 jsem během závěrečných zkoušek diplomového kurzu Společnosti Montessori obhajovala svou závěrečnou práci Metoda Storyline a její využití v Montessori prostředí (The Storyline method and its usage with Montessori approach).

Po krátkém seznámení s obsahem práce a s metodou, jsem účastníkům kurzu nabídla aktivitu, při které mohli metodu Storyline prožít na vlastní kůži. Cílem aktivity bylo diskutovat spolu o vlastnostech, které by měl mít Montessori ředitel. Jedná se o téma, které je pro některé účastníky aktuální – vychází z praxe a většina účastníků s ním má zkušenost.

Šátek ze mě vykouzlil Beátu Bramborovou, která všechny přivítala ve Společnosti Montessori na kurzu o Montessori řediteli. Nabídla jsem účastníkům samoobslužný bufet, aby se mohli občerstvit a ten čas mohli využít ke vzájemnému seznámení a k diskuzi na téma Montessori ředitel – co by měl mít na talíři? V souladu s příslovím „Jsi to, co jíš.“ Říkáme „Jedl vtipnou kaši“ – co by měl jíst Montessori ředitel?
Účastníci si vzali papírové talířky, místo vidličky tužku a během diskuse s ostatními v malých měnících se skupinkách se změněnými identitami zapisovali na talířky své nápady a vlastnosti ideálního Montessori ředitele.

Co se na talířích objevilo, když jsme je potom položili na koberec?

  • Leader, inšpirátor, aby plnil sľuby, pozorný, ľudský, profesionál, motivujúci, psychohygiena
    Montessori principy, otevřenost
  • Nemůžeme být všichni ředitelé, ale můžeme být bez ředitele? Vymezení kompetencí a neplést se do nich ostatním. To, co hlásá, taky dodržuje. I učitel je člověk, nejen ředitel.
  • dodrží slovo, získá rodičov pre finančnú podporu školy, inšpirujúci lídr, platené volno po 5ti rokov, profesionálne vzťahy, praje kolegom
  • důvěra v zaměstnance, ředitel není odborník na všechno, pravdivost, přísný rozhovor
  • ředitel řídí lidi, ne byznys, vzdělání v Montessori, učitel je člověk
  • Přála bych si paní ředitelku, aby plnila sliby, aby uměla Montessori, aby motivovala, byla vstřícná, psychohygiena
  • Vyrovnanost žít a tolerovat výkyvy zaměstnanců
  • svoboda, důvěra, nerozumím všemu, především kompetence ve výuce, upřímný rozhovor

Ti,  kteří rádi myjí nádobí, mohli potom své zápisky sdílet. Metoda Storyline pomohla na světlo myšlenkám, které by se těžko sdílely, pokud bychom mluvili za sebe, za svou školu. Takto každý mohl mluvit jako imaginární postava a rychleji jsme se mohli dostat k jádru problému. Copak že nikdo nenakrmil ředitele dovedností vyplňovat tabulky, pracovat s ŠVP, provádět inkluzi a kde jsou žáci? Možná někdy příště…

17634502_1857512514462948_2280958918677867946_n

 

Letní škola s metodou Storyline

Srdečně vás zveme na 1. letní školu s metodou Storyline v České republice. Náplní kurzu bude prožitek práce metodou Storyline s německými zkušenými lektorkami Giselou Ehlers a Hannelore Tait. Náplní kurzu bude práce s příběhem knížky Bom from Bommyland.

Dále bude řeč o metodách, které fungují v heterogenních třídách při výuce angličtiny. Zažijete prvky dramatiky, budeme diskutovat o inkluzivním přístupu při výuce nejen cizího jazyka.

Kurz bude veden v angličtině a pokusíme se vytvořit společně anglicky mluvící prostředí pro zdokonalení komunikačních dovedností. Pracujeme na akreditaci, aby bylo možné školu hradit z „šablon“. Spolupracujeme s NIDV Pardubice. Pohostí nás krásné město Litomyšl.

Kurz chystáme pro 15 – 17 účastníků.
Předběžné přihlášky zasílejte na olga.tenkova@narovine.cz. Těšíme se na vás!

Konference Storyline 2018

Příprava konference Storyline ve slovinské Ljubljani je v plném proudu.
Počítejte s termínem a vydejme se tam společně!
https://www.storyline2018.info/en/

5 pracovních dní před konferencí a také pět pracovních dní po konferenci budou Gisela Ehlers a Hannelore Tait spolupořádat dva kurzy o metodě Storyline, brzy přineseme více informací. Je možné si již letos zažádat o podporu Erasmus+ a získat finanční podporu na cestu, kurzovné i pobytové náklady na kurz i konferenci. Využijte toho, základní informace o projektech Erasmus+ vám rádi poskytneme.

detailed flyer-01

 

Článek o metodě Storyline v časopisu Rodina a škola

V květnovém čísle ročníku 2016 časopisu Rodina a škola nám vyšel článek o dvouletém projektu Erasmus+ výzvy KA1, který letos na naší škole končí. Bez podpory EU by jeho uskutečnění nebylo možné. Děkujeme. Za kvalitu materiálů Národní agentura ani Evropská komise nenese žádnou právní odpovědnost.

EU flag-Erasmus+_vect_POS

Rodina a škola text článku o Metodě Storyline

Storyline.cz plánuje

Od 21. do 23. září 2016 se v německém Halle uskuteční konference o metodě Storyline. Na tuto konferenci od 23. do 26. 9. navazuje ještě setkání Golden Circle, na kterém se sejdou všichni, kteří metodu již dlouho propagují. Náš novorozený Storyline.cz by zde měl prezentovat svůj krátký život na dvou workshopech během konference. Zveme všechny zájemce do Halle! Prosím, zarezervujte si hotel a ozvěte se, ať si domluvíme společnou dopravu. V létě 2017 bychom rádi uspořádali týdenní kurz o metodě Storyline s lektorkami Giselou a Hannelore. Zatím se rýsuje několik možností, přípravný tým se již tvoří, připojte se!

In our street – 7. 5. 2016 od 9 do 16 hodin

Workshop o využití metody Storyline při výuce cizího jazyka v ZŠ Na rovině v Třebosicích letak-storyline-Třebosice

Metoda Storyline umožňuje učiteli i žákům prožívat hodiny angličtiny hravou formou. Inspiruje se reálnými situacemi života, které se stávají součástí příběhu, jehož linii určuje učitel, příběh však tvoří děti samy. Metoda je vhodná pro heterogenní skupiny žáků, protože staví na tom, co žák zná. 

Workshop povedou lektorky Hannelore Tait a Gisela Ehlers v angličtině, tlumočení bude zajištěno.

K obědu si budete moci objednat pizzu.
S sebou si vezměte přezůvky, případně lepidlo a nůžky.

Účastnický poplatek 1000 Kč bude hradit cestovné lektorek.
Přihlášky posílejte na email: olga.tenkova@narovine.cz
Těšíme se na Vás 🙂

plakát Storyline Třebosice  EU flag-Erasmus+_vect_POS

Projekt Metoda Storyline jako nástroj výuky anglického jazyka v heterogenních třídách ZŠ Na rovině byl finančně podpořen v programu Erasmus+ Evropskou Unií. Za kvalitu materiálů Národní agentura ani Evropská komise nenese žádnou právní odpovědnost.